บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 12
library_books

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2563 เปิดอ่าน 34
library_books

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 23
library_books

รายงานผลคุณธรรม

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 27
library_books

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 27
library_books

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 22
library_books

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 21
library_books

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 21
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 26
library_books

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 30
library_books

แต่งตั้งผู็รักษาราชการแทนผู็อำนวยการกองช่าง

ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 32
library_books

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 35
library_books

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตบล

ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 30
library_books

แต่งตั้งผู็รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้่านแพน

ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 33
library_books

แต่งตั้งผู็ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 22
library_books

แต่งตั้งผู็ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 25
library_books

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 31
library_books

แต่งตั้งผู็ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 21
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการขยายกกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 32
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 36
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 33
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท

ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 27
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เปิดอ่าน 33
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 31
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 30
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 37
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการเปิดการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 25
library_books

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 54
library_books

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 49
library_books

สถิติการให้บริการขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 73
library_books

ผู้บริหารประชุมชี้แจงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหารและบุคลากร

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 70
library_books

โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 59
library_books

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 47
library_books

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 42
library_books

โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง ปี 2564

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 47
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 41
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 48
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 43
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 38
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 46
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 44
library_books

การบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 เปิดอ่าน 44
library_books

การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 42
library_books

ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2563

ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 66
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการปิดการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 82
library_books

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 113
library_books

กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่

ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 193
library_books

รายงานผลการดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 105
library_books

ประชาสัมพันธ์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 103
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 106
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 99
library_books

คำสั่งแต่งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 166
library_books

คำสั่้งแบ่งานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กองช่าง

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 85
library_books

คำสั่้งแบ่งานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กองคลัง

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 87
library_books

คำสั่้งแบ่งานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักปลัด

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 88
library_books

เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือนกรกฏาคม 2562

ประกาศเมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 102
library_books

เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือนเมษายน 2562

ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 86
library_books

เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือนมกราคม2562

ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 84
library_books

เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 83
library_books

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ณ วัดยวด ตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 102
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน การควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 95
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63

ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 90
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 88
library_books

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 91
library_books

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 85
library_books

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 81
library_books

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 89
library_books

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 79
library_books

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 79
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 88
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 83
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 89
library_books

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 77
library_books

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านแพน

ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 204
library_books

คู่มือกำหนดมาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ภารกิจด้าน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ

ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 153
library_books

ประชาสัมพันธ์แผนก่ีปฏิบัติการป้องการการทุจริต 4 ปี 2561 - 2564

ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 163
library_books

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 149
library_books

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 178
library_books

ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้่ส่วนเสีย

ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 176
library_books

การให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 159
library_books

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2564)

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 153
library_books

ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 140
library_books

แผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 141
library_books

การประเมินความต้องการฝึกอบรม

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 130
library_books

การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน 140
library_books

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่4)

ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2561 เปิดอ่าน 131
library_books

แนวทางการปฏิบัติการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 129
library_books

เจตนารมณ์การป้งอกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 133
library_books

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารด้านความสุจริต

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 145
library_books

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน

ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 138
library_books

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน..เชิญทุกท่านร่วมบริจาค หนังสือ/วารสาร/สื่อการศึกษา ในโครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”

ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 172
library_books

การลาของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 137
library_books

ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.บ้านแพน

ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดอ่าน 134
library_books

เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและพนักงาน

ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 130
library_books

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2561 เปิดอ่าน 135
library_books

สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 139
library_books

ผู้ประกันตนมีมาตราอะไรบ้าง

ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 132
library_books

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 206
library_books

โครงการกิจกรรมคุณธรรม และจริยธรรมพนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 174
library_books

จดหมายข่าวประจำปี 2561

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 270
library_books

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2560 เปิดอ่าน 183
library_books

กินอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวาน

ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2557 เปิดอ่าน 159
library_books

การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัตราชการแทน

ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน 156
library_books

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศเมื่อ 03 กรกฎาคม 2558 เปิดอ่าน 151
library_books

บทบาทหน้าที่ของสำนักปลัด

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 152
library_books

บทบาทอำนาจหน้าที่ของหองคลัง

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 144
library_books

บทบาทอำนาจหน้าที่ของกองช่าง

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 143
library_books

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2560 เปิดอ่าน 153
library_books

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560

ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2560 เปิดอ่าน 134
library_books

ช่องทางร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 139
library_books

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 146
library_books

การเก็บภาษีประจำปี 2561

ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 162
library_books

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 143
library_books

ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปีงบประมาณ2561-2563

ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 141
library_books

หลักเกณพ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 141
library_books

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแพน

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 140
library_books

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 156
library_books

ประกาศ แผนการส่งเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2560 เปิดอ่าน 142
library_books

หมวดภาษีอากร ประเภทภาษีน้ำมัน/ก๊าซ

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 151
library_books

มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 140
library_books

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 147
library_books

การรับทราบปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 เปิดอ่าน 132
library_books

การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2559 เปิดอ่าน 131
library_books

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 130
library_books

การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560

ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2559 เปิดอ่าน 131
library_books

การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559

ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2560 เปิดอ่าน 117
library_books

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีประจำงบประมาณพ.ศ.2561-2564

ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 236