บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63

ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --