บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- ทดสอบ

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่
ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ 08 Q & A
ข้อ 09 Social Networks

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อ 17 E – Service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล
ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ 40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน