บ้านแพน LOGO
0818050605
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- โครงสร้างองค์กร

- คณะผู้บริหาร

- สมาชิกสภา ฯ

- สำนักปลัด

- กองคลัง

- กองช่าง

- กองการศึกษา

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

- การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2563

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการปิดการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

- สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ข้อ 08 Q & A

- เว็บบอร์ด

ข้อ 09 Social Networks

- Facebook เพจองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

- คู่มือการปรับลดขั้นตอนงานปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือประชาชน พ.ศ. 2562

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- สถิติการให้บริการขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 17 E – Service

- E-Service อบต.บ้านแพน

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน พ.ศ.2564

ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1-9 ตำบลบ้านแพน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดิน พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินลานอเนกประสงค์บริเวณศาลา SML หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซ์ื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

- สรุปผลการจัดซ์ื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

- สรุปผลการจัดซ์ื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้ดจัดจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

- การบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานส่วนตำบล

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขั้น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2562

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริาหรส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานให้ครบตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- ข่าวร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- ผู้บริหารประชุมชี้แจงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหารและบุคลากร

- ประชาสัมพันธ์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม

- คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง ปี 2564

- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

ข้อ 40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

- รายงานประเมินผลตนเอง

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการประเมิน ITA มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส