นายสำรวม ปลื้มสุข
อาณาเขต-เนื้อที่
ลักษณะภูมิประเทศ
ขอบเขตการปกครอง
วิสัยทัศน์
ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคมและการศึกษา
แผนการดำเนินงาน
แผนที่ อบต.บ้านแพน
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาชน
ข่าวประกวดราคา
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพนสำนักปลัด
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพนส่วนการคลัง
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพนส่วนโยธา
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
รายชื่อครูโรงเรียนวัดโพธิ์
(แจ่มวิทยาคาร)
รายชื่อครูโรงเรียนวัดโบสถ์
(วงศ์พานิช)
รายชื่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 9
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  ข่าวสารและบรรเทิง
  ธนาคาร
  โทรทัศน์เมืองไทย
  อื่น ๆ
 
โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช)
โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)
วัดยวด
วัดโพธิ์
วัดโบสถ์1
วัดโคกเสือ
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน    
    วันจันทร์ 23 ตุลาคม 2560
 
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560 -2564) [05/07/2017]
การมอบอำนาจนายกองคืการบริหารส่วนตำบล [05/12/2015]
การมอบอำนาจนายกองคืการบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
การรับทราบปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค [17/11/2015]
การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 [05/01/2017]
ด้วยขณะนีเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการชำระภาษีประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเจ็บภาษีต่างๆ ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 2.ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม 2560 3.ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายในเดือนเมษายน 2560 4.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยื่นแบบได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 5.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร ยื่นแบบได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [15/01/2016]
ด้วยขณะนีเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการชำระภาษีประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเจ็บภาษีต่างๆ ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 2.ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม 2559 3.ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายในเดือนเมษายน 2559 4.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยื่นแบบได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 5.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร ยื่นแบบได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ราคากลางก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 [25/07/2017]
ราคากลางก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1
ราคากลาง [12/07/2017]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [03/07/2017]
ประจำเดือน มิย.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา [13/06/2017]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 (จำนวน 7 โครงการ)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน (จำนวน 7 โครงการ) [25/05/2017]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน
   
 
หัวข้อ
ผู้โพส
อ่าน
ตอบ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บบอร์ด อบต.บ้านแพน   [ 12-09-2014]
webmaster
949
14  
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

 
 

     
 
© 2010 www.banpan.go.th. All Rights Reserved
Design by :Thaibuyweb.com