บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ระเบียบและกฏหมาย

cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2563
cloud_download

ประกาศ เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรัียกชื่ออื่นของอบต. พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2563
cloud_download

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2564
cloud_download

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2563
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2562
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2560
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2559
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2558
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2557
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2561
cloud_download

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำตลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561