บ้านแพน LOGO
0818050605
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ระเบียบและกฏหมาย

cloud_download

ระเบียบว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ประจำเดือนกันยายน 2563

ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2564
cloud_download

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2563
cloud_download

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของอบต (เพิ่มเติม) พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2563
cloud_download

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ประจำเดือนพศจิกายน2562

ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562
cloud_download

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2563
cloud_download

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2563
cloud_download

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562
cloud_download

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562
cloud_download

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562
cloud_download

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริาหรส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2562
cloud_download

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2562

ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562
cloud_download

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขั้น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2562
cloud_download

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561

ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2562
cloud_download

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2559
cloud_download

เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2559
cloud_download

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2563
cloud_download

ประกาศ เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรัียกชื่ออื่นของอบต. พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2563
cloud_download

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2564
cloud_download

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2563
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2562
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2560
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2559
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2558
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2557
cloud_download

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2561
cloud_download

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำตลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561