บ้านแพน LOGO
0818050605
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงาน

cloud_download

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2564
cloud_download

รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563
cloud_download

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563
cloud_download

รายงานผลการประเมิน ITA มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563
cloud_download

รายงานประเมินผลตนเอง

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563
cloud_download

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563
cloud_download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564
cloud_download

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564
cloud_download

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563
cloud_download

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564
cloud_download

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563
cloud_download

รายงานผลการดำเนินงานให้ครบตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563
cloud_download

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2563
cloud_download

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2563
cloud_download

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2563
cloud_download

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562
cloud_download

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2563
cloud_download

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562
cloud_download

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2563
cloud_download

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562
cloud_download

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2562
cloud_download

รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2563
cloud_download

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562
cloud_download

รายงานประเมินผลตนเอง ปี 2562

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562
cloud_download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562
cloud_download

รายงานผลสถิตติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2563
cloud_download

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562
cloud_download

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2562

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562
cloud_download

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน การควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2560
cloud_download

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2561
cloud_download

นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562
cloud_download

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

มาตรกการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

รายงานการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท.

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562
cloud_download

รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2561
cloud_download

สรุปผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี 2561

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2561
cloud_download

รายงานแสดงผลการการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2561
cloud_download

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562
cloud_download

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ฯ

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2561
cloud_download

รายงานงบประมาณรายจ่ายประปี 2562

ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2562
cloud_download

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2561
cloud_download

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561

ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

รายงานการเบิกจ่ายประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2561
cloud_download

รายงานข้อมูลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2561
cloud_download

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2561

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2561
cloud_download

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2560
cloud_download

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2561
cloud_download

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน

ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2561
cloud_download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.56-ธ.ค.56

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

รายงานผลการปฏิบัติงานนายก2558

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

รายงาน การรับทราบปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561