บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป

เปิดอ่าน 2088 ครั้ง

อาณาเขต-พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนมีเนื้อที่ประมาณ  7.1  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   4,437.5   ไร่

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ 
ติดต่อตำบลหัวเวียง        อำเภอเสนา 
ทิศใต้     ติดต่อเทศบาลเมืองเสนา  อำเภอเสนา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลน้ำเต้า   อำเภอบางบาล 
ทิศตะวันตก    ติดต่อตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเสนา

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสภาพเป็นดินเหนียว   มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านทุกหมู่บ้าน  มีคลองสายหลักคือ  คลองเหนือ  คลองยายเต็มที่ใช้กักเก็บน้ำเหมาะแก่การเพาะปลูก  เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก มักจะเกิดน้ำล้นตลิ่ง  ประชากรส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน้อย

ขอบเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนแบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ.
ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 ออกเป็น 9 หมู่บ้านดังนี้


- หมู่1 บ้านสวนถั่ว

- หมู่2 บ้านแพน

- หมู่3 บ้านโคกเสือ

- หมู่4 บ้านโพธิ์

- หมู่5 บ้านเลียบ

- หมู่6 บ้านเลียบ

- หมู่7 บ้านเลียบ

- หมู่8 บ้านช่างเหล็ก

- หมู่9 บ้านช่างเหล็ก

จำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน มีประชากรทั้งสิ้ง 3,436 คน
เป็นชาย 1,644 คน
เป็นหญิง 1,792 คน
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 941 ครัวเรือน
ความหนาแน่นของประชากร 483 คน/1 ตารางกิโลเมตร

ณ. เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

สภาพทางสังคม,การศึกษา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน มีโรงเรียนระดับประถม  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่
- โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) ตั้งอยู่หมู่ที่    4
- โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)    ตั้งอยู่หมู่ที่    8

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน  มีวัด  จำนวน  4  แห่ง
วัดโคกเสือ         หมู่ที่    3
วัดโพธิ์              หมู่ที่    4
- วัดยวด              หมู่ที่    7
- วัดโบสถ์ (ล่าง)   หมู่ที่    8

การสาธารณสุข                                                                                                        

    -  สถานีอนามัยตำบล     จำนวน 1     แห่ง

 

ดาวน์โหลดไฟล์